Mededeling Wapenunie.be ivm aankoop wapens in BeNeLux

Dienst Strategische Goederen Vlaams Gewest biedt oplossing voor overbrenging wapens uit Benelux landen

Binnen de Benelux bestaat reeds historisch een samenwerking waarbij België, Nederland en Luxemburg elkaars bezitstitel voor wapens erkennen. Daardoor was vrij verkeer met vuurwapens binnen de Benelux reeds mogelijk op basis van de Benelux overeenkomst van 9 december 1970 lang vooraleer de Europese Unie hier in 1991 initiatief nam.

Spijtig genoeg werd deze Benelux overeenkomst nooit geratificeerd. Daardoor passen Luxemburg en Nederland de Europese vuurwapenrichtlijn toe. Daar geldt als algemeen principe dat een lidstaat de overbrenging van een vuurwapen naar een andere lidstaat enkel mag toestaan mits de lidstaat van bestemming voorafgaandelijk instemt met deze overbrenging.

Dit stelt nu problemen. Op basis van de niet-geratificeerde Benelux overeenkomst heeft de Vlaamse decreetgever beslist om de overbrenging vanuit en naar Nederland en Luxemburg vrij te stellen van vergunning (zie art. 3, §4 wapenhandeldecreet). De Vlaamse overheid kan dus geen toelating verlenen voor overbrenging uit Nederland en Luxemburg. Daardoor kunnen Nederland en Luxemburg ook de overbrenging naar Vlaanderen niet toestaan.

Er was een administratieve praktijk gegroeid waarbij de gouverneurs een “blauw formulier” uitreikten. Dit model was gemaakt op hetzelfde model als een toelating tot overbrenging en werd ook als dusdanig aanvaard door de Nederland en Luxemburg. Na de regionalisering van de internationale wapenhandel in 2003 en het wapenhandeldecreet van 2012 zijn de gouverneurs hier echter niet meer bevoegd. Om die reden hebben de gouverneurs terecht beslist om de blauwe formulieren niet meer af te geven, of toch minstens te verduidelijken dat met dit formulier enkel bevestigd wordt dat het wapen vergund is, maar dat het formulier niet gebruikt kan worden als toelating tot overbrenging.

Wij hebben deze problematiek eerder besproken met de Dienst Strategische Goederen van het Vlaams Gewest. Tijdens een webinar op 22 januari 2021 waar ondergetekende ook uitgenodigd was als gastspreker, heeft de dienst hun standpunt toegelicht.

De dienst zal geen toelatingen tot overbrenging afgeven voor overbrengingen uit Nederland of Luxemburg. Dat kunnen ze ook niet op basis van het decreet.
Wel zal de dienst aan wie daarom verzoekt een officiële brief afgeven waarin bevestigd wordt dat er in het Vlaams gewest geen toelating tot overbrenging nodig is voor andere Benelux landen. Deze brief kan dan samen met de vergunning worden overgemaakt aan de Nederlandse of Luxemburgse overheid met het oog op het verkrijgen van de toelating tot overbrenging naar België. Er werd toegelicht dat de buitenlandse overheden (toch zeker de Nederlandse) de brief van de Vlaamse overheid aanvaarden om de toelating tot overbrenging naar België te verlenen.

Werking van de proefbank

Wapenunie zal eerstdaags contact nemen met het kabinet van de nieuwe minister bevoegd voor Economische Zaken met de vraag om de proefbankwet eindelijk uit te voeren. In juli 2018 werd een nieuwe wet aangenomen door het parlement waarbij de proefbank een instelling van openbaar nut wordt. Er dient een nieuwe raad van bestuur en een nieuwe directeur te worden aangesteld. Ook is er voorzien in de mogelijkheid om regionale antennes op te richten.

Allicht onder Luikse politieke druk wordt op zijn zachtst gezegd geen haast gemaakt met dit uitvoeringsbesluit. Nu de huidige gebrekkige werking van de proefbank tot steeds meer economische schade voor de sector leidt, is ons geduld op. Wij zullen daarom de minister vragen om snel actie te nemen. Indien wij verdere politieke blokkering vaststellen, zal een procedure bij de Raad van State gestart worden waarbij de overheid verplicht wordt om binnen een in het arrest vastgestelde termijn het uitvoeringsbesluit te nemen.

Ondertussen nog een tip. De burgemeester van Luik gedraagt zich de facto als de voorzitter van de proefbank. Wie klachten heeft over de directeur kan zich altijd tot hem wenden. U vindt hierna zijn gegevens:
Cabinet du Bourgmestre
place du Marché 2
Hôtel de Ville
4000 Liège
bourgmestre.demeyer@liege.be
04 221 80 69

Hoewel in de wet voorzien is dat de proefbank een federale instelling van openbaar nut is die ook tweetalig moet functioneren, is de kans dat uw mail effectief beantwoord wordt vele malen groter als uw mail in het Frans gesteld wordt…

  Nico Demeyere
voorzitter Belgian Weapon Forum
ondervoorzitter Wapenunie
vennoot Armalex Advocaten

 

Geverifieerd door MonsterInsights